Pu enn nasyon morisyenne for … bizin vot ar la lozik… pa ek lekerr

Vir ki turne … turne ki vir
24 avril, 2008, 2:13
Classé dans : Politique Mauricienne

Depi lontan mo pa konpran kifer dimounn dimann mwa ki mo ete. Kan mo ti zenfan, li ti enn kestyon difisil pu mo reponn, parski lakaz bann paran ti dir mwa : « Twa to sinwa » Be mo pa ti paret sinwa ditu. Mo plis resamble enn hindomorisyen ki enn sinwa, a koz sa mem ki depi mo tipti, kan dimounn dimann mwa : »Ki to ete twa ? » mo dir zot mo morisyen. Bé selman dan moris, li pena sens dir ki to morisyen parski ban morisyen ena tendans dir : « Be oui nu tu morisyen, Be to fami ki ete? ». Kestion lorizinn nu fami ek kestion kiltir ki nu fami swiv ena mari buku linportans pu nu morisyen. Li kumsa parski nu pei li tipti, byin souvan nu konn dimounn dan diferan rezyon. Kan premye fwa nu zwenn enn dimounn, nu pran ranseynman lor li ek so fami. Nu dimann li so non fami ek nu dimann li kot so fami reste. Apre nu dimann li si pa li konn tel tel dimounn res dan lendrwa. 

Dan Moris ena buku diferan kiltir ek melanz, akoz sa mem kestyon « ki to ete twa ? » ena sa kantite linportans la. Li permet nu kategoriz  ban Morisyen nou zwenn. Tu dimounn dakor pu dir ki nu bann morisyen, me personn pa koz kiltir morisyen ! Dan Moris nu dakor pu dir ki Cavedee, Mahashivarathree, lane sinwa, Pak , Eid ban levennman nasyonal. Tu media prezent li coum sa et bann morisyen zur sa bann fet la pu fer enn ti manze spesyal e pu swet bonn fet zot bann vwazin ek konesans. Bann fete kiltirel Moris pa zis fet enn kominote, akoz sa mem apel sa konze piblik. Souvan li arive ki nu konn bann mem dimounn. Suvan ine arive mo zuenn ene dimounn pu premye fwa, apre letan nu koze nu realize nu fami par alyans u par disan ou byin ki nu kon bann mem dimounn san ki zamé noun zoine. Moris mari tipti e pourtan depi plis ki 200ans tu kominote melanze e viv lor sa but la ter la.  Depi lepok lesklav ek culi tu kiltir ine melanze, be mo pas kompran kifer zordi sa p divise nu ??? 

Mo pa konpran kifer morisyen pa konn fer diferans ant bann kestyon  nasyonal ek bann  kestyon kominote. Kan elektyon vini sakenn gard so monteyn e lerla bann politik nek ena pu fer tu kalite lalyans ek maguye pu pran puwar. Enn kestyon nasyonal, so linportans pli gran ki nu kominote parski san la nasyon nu kominote li pa ekziste. Parski sak kominote rekonet bann lezot ki tu kominote ena enn plas dan nu sosyete. 

Enn « Nation » so definisyon, se plizyer kominote kinn truv enn lakor pu viv ansam. Nu tu dakor pu viv ansam e se sa ki fer la Nasyon Morisyenn. Depi plis ki desan banane nu pe viv lor sa ti but later la. Se ki li été zordi, li rezilta la syer tu nu bann anset. Si pei la pe dibut se parski depi tuzur nu bann gran dimounn inn respekte zot vwazin e ki tu dimounn inn travay ansam. Buku dimounn kwar ki zot pann geyn rekonpans, me li pa vre Zordi bucu dimoune dan le monn dir ki nu pei ene paradi e nu tu ena enn par dan sa pei la. Se leritaz nu bann zanset inn lese e se kado ki nu bizin transmet nu bann zenfan. Nu bizin vin bann citoyen responsab et pran nu destin dan nu lamin … nu bizin aret vot couma burik …   


L' ÎLE DANS L'ÎLE |
Aide aux orphelins du Cambo... |
Carcajou82 |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | LA LEGENDE
| prof de droit.com
| les castagnettes de casse n...